Współpraca z Adtech

Jak zostać Partnerem Handlowym?

Adtech S.C. jako dystrybutor współpracuje tylko i wyłącznie z Kontrahentami, których profilem działalności jest dalsza odsprzedaż drukarek, urządzeń mobilnych oraz urządzeń techniki biurowej.

W celu rejestracji należy wypełnić kwestionariusz dostępny poniżej na stronie. Następnie otrzymacie Państwo drogą mailową (na podany w formularzu adres e-mail) link do strony, przez którą należy potwierdzić rejestrację oraz informacje dotyczące wymaganych dokumentów, jakie należy wysłać do siedziby Adtech S.C. w Długołęce (wpis do KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dokument potwierdzający nadanie numeru REGON i NIP).

Po dostarczeniu do Adtech S.C. drogą pocztową (nie faksem) wymaganych dokumentów i pomyślnej ich weryfikacji, zostaniecie Państwo poinformowani o nadanym loginie w systemie Adtech. Wszelkie pytania w przypadku trudności z rejestracją należy kierować na adres email: adtech@adtech.pl.

Dostawa i odbiór towaru

Zamówienia wysyłkowe do realizacji z magazynu firmy Adtech przyjmowane są od godziny 8.00 do godziny 16.00. Zamówienia złożone do godziny 14.00, realizowane są tego samego dnia (gdy bieżące stany magazynowe umożliwiają realizację zamówienia) i przekazywane kurierowi.
Dostawy towarów realizuje dla nas firma kurierska DPD, a także sporadycznie inne firmy transportowe.

Ceny

Wszystkie ceny zawarte w cenniku są cenami hurtowymi. Adtech S.C. zastrzega sobie prawo do zmiany cen w przypadku zmiany cen producenta. W zależności od realizowanych obrotów każdy Partner Handlowy otrzymuje odpowiedni poziom cen hurtowych - rabat.
Ceny podane w obcej walucie są przeliczane na złoty polski według kursu średniego NBP z dnia wystawienia faktury.

Warunki i procedury handlowe

Realizacją transakcji handlowych zajmuje się Dział Sprzedaży, pozostający do dyspozycji naszych Partnerów w godzinach 8.00 - 16.00. Akceptujemy wyłącznie zamówienia złożone za pośrednictwem systemu zamówień na stronie Adtech lub zamówienia pisemne, w których sprecyzowane są: ilość i rodzaj towaru.
Zamówienie towaru jest traktowane jako zobowiązanie się do jego odbioru. W momencie realizacji zamówienia wystawiana jest faktura vat. Faktura pro-forma wystawiana jest w przypadku:

 • Realizacji zamówienia od Partnera nie posiadającego kredytu
 • Realizacji zamówienia przekraczającego aktualny kredyt

Zamawiający, po otrzymaniu drogą mailową faktury pro-forma wpłaca pieniądze na konto Adtech i przesyła faxem bądź mailem potwierdzenie wpłaty. Na tej podstawie wystawiana jest faktura na zamówiony towar. Podstawą do wysłania towaru jest stwierdzenie wpłynięcia pieniędzy za zamówiony przez Kontrahenta towar na konto Adtech S.C.. Faktura proforma jest ważna 5 dni od daty wystawienia. Po tym okresie zostaje anulowana bez powiadomienia odbiorcy. Anulowanie zamówienia przez Partnera może być dokonane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach tylko po uzgodnieniu z Działem Sprzedaży Adtech.

Przy pierwszym zakupie niezbędne jest przedstawienie następujących dokumentów:

 • Kopia wpisu do rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej potwierdzone nie dawniej niż 3 miesiące przed zakupem
 • Kopia numeru NIP i numer statystyczny REGON
 • Zamówienie pisemne na towar

Faktury VAT dotyczące wysyłanego towaru przez Adtech, wystawiamy po złożeniu oświadczenia, że firma jest płatnikiem VAT w bieżącym roku i upoważnia Adtech S.C. do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.


Reklamacje

 • reklamacje zleceń transportowych muszą być zgłoszone nie później niż 48 godzin po otrzymaniu przesyłki,
 • w sprawach związanych z kradzieżami, zagubieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przesyłki prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 71 345 72 70 lub pod adresem adtech@adtech.pl
 • reklamacje dotyczące niezgodności dostaw z fakturą należy składać w najkrótszym możliwym terminie od stwierdzenia takiej sytuacji pod numerem telefonicznym +48 71 345 72 70 lub pod adresem adtech@adtech.pl
 • w przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem spedytora, jeśli nastąpi niezgodność pomiędzy ilością towaru w przesyłce z fakturą lub wagą wymienioną na liście przewozowym, a faktycznie otrzymywaną, odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem spedytora i niezwłocznie powiadomić telefonicznie oraz pisemnie Adtech S.C..
 • w przypadku rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a dokumentem WZ lub fakturą, Kontrahent powinien zgłosić do Adtech S.C.:
  • naruszenie taśm firmowych,
  • uszkodzenie kartonu,
  • jakiekolwiek widoczne znamiona ingerencji w przesyłkę,
  • niezgodności pomiędzy stanem faktycznym, a fakturą zakupu,
 • odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie sporządzić w obecności spedytora protokół na okoliczność zaistniałej sytuacji oraz poinformować Adtech S.C. w sposób opisany powyżej.
 • Brak dostosowania się do powyższych procedur może spowodować odmowę reklamacji.

Płatności

Wszelkie płatności należy dokonywać na konto Adtech S.C. w terminach nieprzekraczalnych, podanych na fakturze. Aktualne numery kont są umieszczone na fakturze zakupu oraz poniżej:
Konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. 1 O. we Wrocławiu

 • dla płatności w PLN: 10 1090 2398 0000 0001 0302 2035
 • dla płatności w USD: 02 1090 2398 0000 0001 0302 2179
 • dla płatności w EUR: 90 1090 2398 0000 0001 1545 5801

Podstawą wysłania towaru jest terminowe uregulowanie płatności, na wpłaty dokonywane nieterminowo wystawiane są noty odsetkowe. Nieterminowe opłacenie wystawionych faktur może skutkować również obniżeniem przyznanego rabatu.

Formularz rejestracji klienta

Poniższy formularz służy do rejestracji nowego klienta w internetowym systemie zamówień firmy ADTECH S.C. Proszę podać dane we wszystkich polach formularza. Po weryfikacji danych otrzymacie Państwo na podanego maila swój unikatowy login, za pomoc± którego będziecie mogli Państwo składać zamówienia poprzez nasz system web-zamówień.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy! x

Adres rejestrowy firmy:

Adres dostawy (wypełnij jeśli inny niż adres rejestrowy):